anbi

ANBI

A. Algemeen

De Protestantse Gemeente te Wassenaar is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten".

Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Wassenaar
Telefoonnummer : 070-5114068
RSIN/Fiscaal nummers
Protestantse Gemeente te Wassenaar : 814481243
Diaconie : 816944404
Websiteadres : www.pkn-wassenaar.nl
E-mail : info@pkn-wassenaar.nl
Contactadres : Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Wassenaar
Schoolstraat 4, 2242 KH Wassenaar

De Protestantse Gemeente te Wassenaar is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. De kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Wassenaar.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. Deze bestaat uit afgevaardigden van de wijkraden van de drie wijkgemeenten; De Dorpskerk, de Kievietkerk en de Messiaskerk (ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen)

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor personele zaken, het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Gemeente te Wassenaar wil een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud, die leert van en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord van God en die verantwoordelijkheid wil nemen voor de geestelijke en materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de samenleving, waarvan wij deel uitmaken.

Voor een nadere uitwerking van de doelstellingen wordt verwezen naar het Beleidsplan van de PGW.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan voor de Protestantse Gemeente Wassenaar (PGW) is opgesteld door het College van Kerkrentmeesters en op 23 mei 2017 is deze goedgekeurd door de Kerkenraad.

Het door het College van Diakenen opgestelde beleidsplan Diaconie is eveneens door de door de Kerkenraad in 2017 aanvaard en is openbaar inzichtelijk via bovenvermelde link.

E Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Elk jaar wordt een activiteiten boekje uitgegeven waarin allen activiteiten staan vermeld alsmede een lijst van contactpersonen. De vele activiteiten die in de gemeente en in de wijkgemeenten plaatsvinden, worden regelmatig gepubliceerd in:
• het Gemeentenieuws, dat gratis onder alle kerkleden, en ook daarbuiten, wordt verspreid.
• de website van de Protestante Gemeente te Wassenaar en
• in wekelijkse Kerkbrieven

F. Begrotingen en Jaarrekeningen
Deze worden jaarlijks vastgesteld en door de Kerkenraad goedgekeurd.
De documenten kunnen worden gelezen via de volgende links:

Begroting 2020 en toelichting College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020 College van Diakenen

Begroting CvK 2019

Jaarverslag 2018 College van Kerkrentmeesters

Balans 2018 College van Kerkrentmeesters

Staat van Baten en lasten 2018 CvK

Jaarverslag 2018 Diaconie Protestantse Gemeente Wassenaar

begroting 2019 College van Diakenen

begroting 2018 College van Kerkrentmeesters
begroting 2018 College van Diakenen

begroting 2017 College van Kerkrentmeesters
begroting 2017 College van Diakenen

jaarverslag 2017 College van Kerkrentmeesters

staat van baten en lasten 2017 CvK

jaarrekening 2017 College van Diakenen

 

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl