Diaconie

De diaconie: veel meer dan de wekelijkse collecte

Waartoe zijn wij op aarde? Een vraag die, zeker in vroeger tijden, regelmatig werd gesteld in kerkelijke kringen. En een heel logische, want niet alleen ieder mens maar ook elke organisatie vraagt zich dit bij tijd en wijle af. Dus ook de diaconie.

Missie
In het beleidsplan is de missie van de diaconie als volgt verwoord: "Invulling geven aan het oecumenische proces van Vrede, Gerechtigheid en Heelheid der Schepping, daarbij dienend in de erediensten, het naar vermogen lenigen van stoffelijke noden alsmede het initiëren en vorm geven aan missionaire activiteiten namens de Protestantse Gemeente te Wassenaar."

Belangrijkste activiteit
Wat betekent dit in de praktijk? Het komt er eigenlijk op neer dat de diaconie mensen helpt die maatschappelijk in de knel zijn gekomen of die dat dreigen te komen. Daarnaast stimuleert de diaconie maatschappelijke betrokkenheid. Dit uit zich in diaconaat dichtbij en veraf.

Diaconaat dichtbij
Voorbeelden van diaconaat dichtbij zijn het verstrekken van financiële hulp aan personen en instanties, waar mogelijk samen met de gemeentelijke overheid of andere instanties. Dit kan gaan om hulp aan inwoners van onze gemeente, maar ook bijvoorbeeld vluchtelingen en asielzoekers. Andere doelen dichtbij zijn het Hospice Wassenaar, stichting Terminale Thuiszorg en de voedselbank. Iets verder weg, in Leiden, steunt de diaconie bij de opvang van dak- en thuislozen.

Andere taken
Ook het faciliteren van de kerkwebradio en het organiseren van ouderenwerk, contactbijeenkomsten, bezoekwerk en vervoer naar de kerk behoren tot de taak van de diaconie. Een andere - heel zichtbare - taak is het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal en de jaarlijkse Oogstdienst, met fruitmandjes (Kievietkerk) of andere attenties (kaarsen en engeltjes in de Dorpskerk).

Diaconaat veraf
Diaconaat veraf uit zich in het stimuleren van activiteiten voor de zending, het werelddiaconaat en bijvoorbeeld Amnesty International. Ook het gebruik van wereldwinkelproducten wordt gepromoot. En niet te vergeten ondersteunt de diaconie concrete projecten op meerdere continenten. In een aantal gevallen zijn leden van onze gemeente persoonlijk betrokken bij deze doelen.

Organisatie
De uitvoering van al deze activiteiten is in handen van de drie wijkdiaconieën. De coördinatie en afstemming ervan vindt plaats in het College van Diakenen, dat gemiddeld eenmaal per kwartaal vergadert. Daar wordt ondermeer het collecterooster voor een heel jaar opgesteld, met een kleine vijftig goede doelen ver weg en dichtbij.

Collectes in de kerk
Veel werk van de diaconie vindt in stilte plaats. De meest in het oog springende taak van de diaconie is het laten rondgaan van de collectezakken tijdens de kerkdienst. Maar dat is dus slechts het topje van de ijsberg.Scriba College van Diakenen: mevrouw M. Rijfkogel

Uitgelicht

Helaas zijn onze kerken vanwege corona gesloten.

Kijk mee via livestream!

www.kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl