Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters

Een imposante naam voor een prozaïsche taak. In twee steekwoorden kan worden aangegeven wat het College van Kerkrentmeesters doet en wat zijn missie is:
1. het College van Kerkrentmeesters heeft de zorg voor de financiën van de kerkelijke gemeente;
2. de missie van het College van Kerkrentmeesters is uitermate eenvoudig maar toch van groot belang: ervoor zorgen, dat het werk aan Gods koninkrijk kan doorgaan, vandaag en morgen en alle jaren, die nog komen.

Achter deze omschrijving schuilt natuurlijk meer. De ouderlingen-kerkrentmeester zijn eerst en vooral ouderling en zijn daarom ambtsdrager in volle rechten en plichten. Het is goed daarop nog eens te wijzen. Zij zijn ouderlingen met een speciale taak. Hun achtergrond en motivatie blijft evenwel pastoraal. Daarnaast zijn er kerkrentmeesters. Deze hebben dezelfde taak maar zijn geen lid van een kerkenraad. Een praktische oplossing om deskundigheid aan te trekken van mensen, die slechts een beperkte tijd ter beschikking hebben of die geen ambitie hebben zitting te nemen in een kerkenraad.

De kerkrentmeesters - korte en algemene term voor het College van Kerkrentmeesters - moeten bij de uitvoering van hun taken blijven binnen de grenzen van het beleidsplan en van de begroting, die de Kerkenraad hebben vastgesteld. Zij hebben de zorg voor de financiën en beheren de (kerk)gebouwen en andere goederen. Meer specifiek: het beheren van en het beschikken over de hem toevertrouwde financiën van de Protestantse Gemeente Wassenaar, waaronder natuurlijk ook valt het verwerven van inkomsten, o.m. door de welbekende actie kerkbalans, die ieder jaar wordt gehouden. Daarnaast heeft het College van Kerkrentmeesters het beheer over alle roerend en onroerend goed van de kerkelijke gemeente en treedt hij op als werkgever van allen, die een arbeidsovereenkomst met de Protestantse Gemeente Wassenaar hebben. Uitgezonderd hiervan zijn de predikanten, voor wie een andere regeling bestaat. Daarom valt ook het Kerkelijk Bureau onder het College van Kerkrentmeesters.

Alle kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Wassenaar samen vormen het College van Kerkrentmeesters. Afgeleid van het College van Kerkrentmeesters kennen de drie wijkgemeenten Wijkbeheerraden van kerkrentmeesters aan wie verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de wijkgemeenten Dorpskerk, Kievietkerk en Messiaskerk. Wat het College van Kerkrentmeesters is voor de gehele Protestantse Gemeente Wassenaar zijn de Wijkbeheerraden voor de afzonderlijke wijken.

In zijn algemeenheid hebben beiden faciliterende taken, zij het dat de Kerkorde het College van Kerkrentmeesters een grote zelfstandigheid en ook bevoegdheden toekent. Faciliterend in die zin, dat zij niet zo maar ieder voorstel zullen honoreren maar altijd zullen overwegen of daaraan onverantwoorde financiële risico's zijn verbonden. Het is immers hún opdracht erop toe te zien, dat het kerkenwerk kan blijven voortgaan.

Uitgelicht

Helaas zijn onze kerken vanwege corona gesloten.

Kijk mee via livestream!

www.kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl