Nieuws

beroepingswerkzaamheden

KWARTIERMAKERS

Zoals u vorige week hebt kunnen lezen: de voorbereidingen voor het beroepingswerk in 2019 zijn begonnen. Tot 11 december kunt u namen voordragen voor kandidaten voor deze commissie.  Op welke tijdinvestering zij ongeveer moeten rekenen en wat er dan gebeuren moet staat – evenals vorige week - in de korte samenvatting hieronder.

 Voordrachten per e-mail: PGWkwartiermakers@gmail.com  

Per post: Kerkelijk bureau, Schoolstraat 4, 2242 KH Wassenaar o.v.v. kwartiermakers

 We willen een open, warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap zijn voor jong en oud, die leert van en geïnspireerd wordt door de Geest en het Woord van God en die verantwoordelijkheid wil nemen voor de geestelijke en materiële behoeften en uitdagingen die op ons af komen vanuit de samenleving, waarvan wij deel uitmaken.

Hoe gaat het in zijn werk: een predikantsvacature (38 uur per week) voor de PGW  invullen?

Hoe kom je uiteindelijk tot een goed beroepingsresultaat?

 De Kerkenraad (KR) heeft een kleine voorbereidingscommissie (Kwartiermakers: Bert Griffioen, Marianne Mewissen, Marina Schravenhof en Pieter van Winden, adviseur) gevraagd om een voorstel te doen voor een plan van aanpak waarin deze vragen worden meegenomen.

De kwartiermakers zijn samen tot de conclusie gekomen dat voor een goede invulling eerst de vraag komt: wat kunnen wij als gemeente zelf doen om als geloofsgemeenschap om te bijdragen aan die ‘warme, zorgzame en toegankelijke geloofsgemeenschap’  en daarna: wat kunnen we niet zelf, waar hebben we een predikant voor nodig?

Hoe stellen we ons de achtereenvolgende stappen concreet voor?  

Fase 1. De basis.

De beroepingscommissie (BC)  voert in de maanden januari en februari kleinschalige groepsgesprekken bij  gemeenteleden thuis, steeds met dezelfde opzet en inhoud over de vraag hierboven. Want de organisatie verandert:  van drie predikanten die hun eigen wijk hadden, naar een team van predikanten voor het geheel. Dat vraagt om met elkaar te bepalen waar we voor staan, waar we voor gaan en hoe we willen werken.

 We maken een rooster met bijeenkomsten veelal ‘s avonds maar ook overdag, waarvoor iedereen zich kan opgeven met voorkeur voor plaats en tijd (dus niet wijk- of sectie gebonden). Ook kunnen gesprekken gevoerd worden met bepaalde doelgroepen zoals jonge ouders, ouders van basisschoolleerlingen.

Aan mensen buiten de kerk vraagt de BC naar hun visie op de toegevoegde waarde van de kerk voor Wassenaar en wat voor type predikant daarbij hoort.

En last but not least: gesprek met onze PGW-predikant Jilles de Klerk. Welke rol gaat hij oppakken in het professionele team?

 De BC verzamelt de oogst van al die gesprekken en komt tot een concept profielschets van de gemeente, waarin staat a. wie we zijn, b. wat ons te doen staat en c. wat voor professional(s) – kennis, kunde, attitude – daar dan bij horen in aanvulling: de profielschets sollicitant.

De concept profielschets van de vacature wordt op een gezamenlijke gemeenteavond (waarschijnlijk in maart) aan de gemeente voorgelegd.

 Fase 2. De zoektocht.

Het zoeken en voordragen van een predikant die het beste voldoet aan de profielschets gebeurt in de maanden daarna: adverteren, ook via  website, solliciteren. Reacties worden ingewacht tot eind april. Ook gemeenteleden kunnen vanaf  1 februari namen van predikanten voordragen bij de scriba tot uiterlijk half maart.

Eind april en begin mei volgt de fase van  brieven lezen en selecteren. In juni en juli het horen van kandidaten (op zondagen), in augustus volgen gesprekken met uiteindelijk beoogde kandidaten.

 Samenvattend: De tijdsinvestering voor een commissielid is ongeveer een dagdeel (avond) in de week maar de periode van eind januari t/m februari en eind april, begin mei zal meer tijdsinvestering vergen.

 Hoe komen we aan een beroepingscommissie (BC)?

Dat gebeurt in de voorbereidingsfase. Het belangrijkste kenmerk van een BC is diversiteit qua leeftijd, M/V, qua geloofsbeleving, opleiding en werk. Tenminste drie van de negen personen zijn lid van de kerkenraad. Wijkkerkvoorkeuren moeten gelijkwaardig verdeeld zijn.

Belangrijk is dat de leden van de BC op een vaste avond in de week (donderdag?) aanwezig kunnen zijn en niet een maand afwezig zijn voor vakantie in het eerste half jaar van 2019.

Openheid voor toekomstige ontwikkelingen, voor overleg, vertrouwelijkheid eerbiedigen: wat in de BC is besproken, wordt niet gedeeld met iemand buiten de BC. De interim-predikant, Pieter van Winden, maakt als adviseur deel uit van de BC. Hij ondersteunt het hele proces.

 De kwartiermakers hebben suggesties gedaan voor een groslijst van namen. Maar het is goed dat alle gemeenteleden in de gelegenheid worden gesteld om namen aan te dragen, (bij voorkeur van personen jonger dan 40 jaar) tot uiterlijk 11 december.  De kleine kerkenraad stelt dan de BC samen op grond van bovengenoemde criteria.

Daarmee eindigt het voorbereidingswerk van de Kwartiermakers en start fase 1.

 Hieronder staat een mogelijk tijdpad voor het totale proces. De vaart moet erin blijven, maar zorgvuldigheid staat voorop. Dus als het nodig is wordt de planning aangepast.

                                                                                                                                                            

-          Tot 11 december voordragen van kandidaten voor de BC

-          18 december: kleine kerkenraad stelt groslijst voor BC op en vraagt kandidaten

-          begin januari, uitnodigingen voor gesprekken (voorbereid door kwartiermakers) naar alle gemeenteleden

-          13 januari: instelling BC door kerkenraad, 1e vergadering van de BC, bespreking werkwijze

-          jan/feb: BC voert gesprekken met gemeente en stakeholders. Intensieve periode voor BC.

-  22 februari concept profielschets vacature gereed

-    5 maart: kerkenraad stelt concept vast

-    eerste week maart:  opstellen advertentie o.a. website, infopakket gereed maken

-    10 en 17 maart uitreiken concept profielschets vacature op zondag in de kerken

-    mogelijk 19 maart gemeenteavond: horen gemeente daarna  vaststelling door kerkenraad

-   eerste drie weken van april: sollicitatieprocedure in de          publiciteit. 

-   eind april – begin mei intensieve periode voor BC.

-   medio april criteria voor briefbeoordeling opstellen

-   eerste helft mei:  gesprekken – bezoeklijst opstellen om predikanten te horen

-   zondagen in juni/juli – bezoeken volgens hoorlijst. Intensive periode voor BC.

-   augustus arbeidsvoorwaardengesprekken

-   september voordracht

 

Geplaatst op woensdag 05 december 2018

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl