Nieuws

Aktie Kerkbalans 2020

Aktie Kerkbalans 2020

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan: de grootste fondsenwerfactie van het land. Door het hele land vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage toe te zeggen. De bijbehorende brochure heeft u ontvangen. Doet u ook weer mee om al die mooie en waardevolle activiteiten mogelijk te maken?

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Om u een idee te geven voor de hoogte van uw vrijwillige bijdrage, hebben we enkele jaren geleden een richtlijn gegeven die gelijk is aan een ruime 1 procent van uw netto-inkomen. Uiteraard beslist u zelf hoeveel u kunt of wilt geven. Wij zouden graag uw antwoord ontvangen voor midden februari. U kunt het antwoordformulier bij de kerk inleveren of bij het kerkelijk bureau. Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

Tekort
De begroting voor 2020 is inmiddels door de kerkenraad vastgesteld en ligt ter inzage op het kerkelijk bureau. Het doel is om een sluitende balans tussen inkomsten en uitgaven te hebben. Aangezien de beleggingsresultaten niet in de begroting worden meegenomen, laat de begroting voor 2020 een tekort zien van afgerond 60.000 euro. Met een gemiddeld rendement van 4,3 procent zullen de resultaten van de beleggingen naar verwachting ongeveer 50.000 euro bedragen zodat er per saldo een tekort overblijft van 10.000 euro. Dit tekort valt toe te schrijven aan de extra kosten die samengaan met het hebben van een interim-predikant en de eenmalige kosten voor de verhuizing en huisvesting van de nieuwe predikante. 

Zo voldoen we voor 2020 structureel aan de gestelde financiële kaders. Uiteraard is deze uitkomst ook afhankelijk van de vrijwillige bijdragen. De begroting voor 2020 gaat uit van een afnemende opbrengst uit de vrijwillige bijdrage omdat we helaas nog steeds rekening moeten houden met een afnemend ledenaantal. We hopen deze trend de komende jaren te kunnen ombuigen met een op de samenleving gericht nieuw elan. Ook hopen we op een toenemende gemiddelde vrijwillige bijdrage per lid om de negatieve inkomstentrend te verzachten. Mocht u daarvoor ruimte hebben dan zijn we u daarvoor zeer dankbaar. 

Hans van Kesteren

Geplaatst op maandag 20 januari 2020

Meer actueel nieuws

Zie ook het nieuwsarchief.

Uitgelicht

Activiteiten

Zoeken

Contact opnemen

Kerkelijk Bureau
Schoolstraat 4
2242 KH Wassenaar

T: 070-5114068
F: 070-5177813
E: info@pkn-wassenaar.nl